تعداد مقالات: 480
352. پیش بینی سازگاری تحصیلی بر اساس خودپنداره تحصیلی با میانجیگری انسجام خانواده

دوره 11، شماره 48، پاییز 1395، صفحه 101-120

سعیده وحدتی؛ سید محسن حجت خواه؛ علیرضا رشیدی


353. اثر بخشی قصه گویی خلاق بر توانایی حل مسئله و خلاقیت کودکان پیش دبستانی

دوره 12، شماره 49، زمستان 1395، صفحه 99-114

حامد دوست محمدی؛ معصومه مروی زاده؛ رامش دادفر؛ طاهره آیین


354. بررسی تاثیر رهبری معنوی و تاب آوری بر تعالی سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

دوره 12، شماره 50، بهار 1396، صفحه 115-140

مهدی کفاش؛ فرشیده ضامنی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی


355. ارزیابی و تحلیل محتوای‌کتب هدیه‌های آسمان بر مبنای مهارت‌های تفکر‌انتقادی

دوره 12، شماره 51، تابستان 1396، صفحه 97-118

حسین کریمیان؛ فائزه ناطقی؛ محمد سیفی


357. بررسی نقش تعدیل کنندگی ایدئولوژی اخلاقی در رابطه بین رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی

دوره 13، شماره 53، زمستان 1396، صفحه 91-114

علی قاسمی؛ محمدعلی نادی؛ نزهت الزمان مشفقی


358. رابطه معنویت در کار با عملکرد سازمانی معلمان بر اساس مؤلفه‌های مدل اچیو

دوره 13، شماره 54، بهار 1397، صفحه 101-120

قاسم کریمی؛ سیف اله فضل الهی


359. پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس هوش هیجانی، هیجان خواهی، سبک های مقابله ای وتحمل ابهام

دوره 13، شماره 55، تابستان 1397، صفحه 111-132

الهه ناصری؛ زینب خانجانی؛ عباس بخشی پور


360. تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی با روش قصه‌گویی بر رفتارهای اجتماعی و احساس تنهایی دانش‌آموزان پرخاشگر

دوره 13، شماره 56، پاییز 1397، صفحه 101-124

عباسعلی حسین خانزاده؛ هما فلاح سراوانی؛ فهیمه ایمن خواه؛ محبوبه طاهر


362. نقش واسطه‌ای حافظه‌ی کاری (حلقه‌ی واج‌شناسی و حافظه‌ی دیداری-فضایی) در رابطه‌ی ذهن‌آگاهی با اضطراب امتحان

دوره 14، شماره 58، بهار 1398، صفحه 1-1

زهرا ماسنانی؛ احمد خامسان؛ محمد حسین سالاری فر


363. بررسی و تعیین عوامل موثر بر مهارت‌های زندگی نسل دیجیتال

دوره 14، شماره 59، تابستان 1398، صفحه 1-1

پریسا زمانی فراهانی؛ افسانه زمانی مقدم؛ نادر قلی قورچیان


364. ارائه مدلی برای پرورش شخصیت پژوهشی دانش آموزان ابتدایی کشور مورد: استان بوشهر

دوره 14، شماره 60، پاییز 1398، صفحه 0-0

کبری حسامی؛ نادرقلی قورچیان؛ امیر حسین محمد داودی


365. ارائه الگویی برای تاثیر سرمایه روانشناختی، رضایت از زندگی، همدلی، احساس گناه و شرمساری با خود بخشایشگری در بین دانشجویان پیام نور ساری

دوره 15، شماره 61، زمستان 1398، صفحه 0-0

حبیب اله نادری حیدری؛ فرانک سالاریان؛ مرضیه اسلامی؛ پانته آ اسداله زاده


367. بررسی عملکرد آموزش فنی و حرفه‌ای استان خراسان شمالی بر جذب جوانان به مسابقات ملی مهارت

دوره 9، شماره 37، زمستان 1392، صفحه 1-11

ملیحه اختری؛ سمیه بشیریان؛ مهدی عارف خانی


368. فرآیند تولید محتوای الکترونیکی بر اساس مدل p3 و نقش ابزارهای تألیف محتوای الکترونیکی در برنامه درسی آموزش عالی

دوره 8، شماره 35، تابستان 1392، صفحه 1-27

مهدی قاسمی مطلق؛ مهوش کاظمی قره چه؛ مقصود امینخندقی؛ حسین جعفری ثانی


370. طراحی مدل سازمان عدالت محوردرآمدی نو برکارت امتیازی متوازن

دوره 8، شماره 33، زمستان 1391، صفحه 1-28

محمدجواد حضوری؛ علی اصغر پورعزت؛ محمد علی سرلک؛ نسرین محمد علی پور


372. سبک های دلبستگی، جنسیت، رضایت زناشویی

دوره 7، شماره 31، تابستان 1391، صفحه 1-16

مختار عارفی؛ شکوه نوابی نژاد؛ عبدالله شفیع آبادی؛ علیرضا کیامنش