تعداد مقالات: 480
26. بررسی عوامل مؤثر برگرایش دانشجویان به پژوهش

دوره 3، شماره 10، بهار 1386، صفحه 1-19

دکتر ناصر جواهری زاده


29. بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی معلمان و ارائه یک مدل

دوره 2، شماره 5، زمستان 1384، صفحه 1-22

تورج فلاح مهنه؛ محمد اسدیان


32. نقش موسیقی درمانی در کاهش علایم جسمانی بیماران مبتلا به التهاب روده

دوره 1، شماره 3، تابستان 1384، صفحه 1-20

ژینوس آروند؛ عبداﷲ شفیع آبادی


36. بررسی تأثیر قدرت مدیریتی بر تعهد سازمانی عاطفی کارکنان: موردکاوی شرکت‌های مهندسین مشاور

دوره 9، شماره 40، پاییز 1393، صفحه 1-16

دکتر حمید تابلی؛ دکتر ابوالحسن مبین؛ مرجانه حبیبی؛ علی محفوظی


38. بررسی رابطه بین جو دانشگاه با خودکارآمدی دانشجویان (جوارتباطی، مشارکتی، دانشجو محوری، معنوی)

دوره 10، شماره 43، بهار 1394، صفحه 1-24

کمال نصرتی هشی؛ دکتر محمد نجفی؛ مهرنوش امینی؛ مصطفی حاتمی؛ زهره متقی


39. مقایسه خودکارآمدی با فرسودگی شغلی اعضاء هیات علمی

دوره 10، شماره 44، پاییز 1394، صفحه 1-12

حسن امیر خسروی؛ محسن توکلی؛ اسماعیل علیمحمدی؛ معصومه آقا افشار


43. نقش نگرش مدیران مدارس نسبت ‌به مدیریت دانش در کارایی آنان

دوره 9، شماره 39، تابستان 1393، صفحه 1-22

حسین جعفری ثانی؛ طیبه خونیکی درمیان؛ سمیه زارع


44. آسیب شناسی تربیت دینی با نظر به مبانی معرفت شناسی دینی اندیشه های نوگرایانه نصرحامد ابوزید

دوره 11، شماره 47، تابستان 1395، صفحه 1-20

حسن باقری نیا؛ محسن ایمانی؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ سیدمهدی سجادی


45. بررسی شاخصهای روان سنجی پرسشنامه دلبستگی به مدرسه

دوره 6، شماره 27، تابستان 1390، صفحه 9-34

علی پژوهنده؛ ولی االله فرزاد؛ پروین کدیور


46. اثربخشی آموزش هنر خوشنویسی بر کاهش میزان اضطراب دانشآموزان دختر دبیرستان

دوره 6، شماره 28، پاییز 1390، صفحه 9-28

فاطمه اسمعیل طلایی؛ عبداالله شفیع آبادی؛ حسین سلیمی


47. تاثیر برنامه تلفیقی یادگیری اجتماعی – هیجانی بر شایستگی های روانی - اجتماعی دانش آموزان

دوره 11، شماره 48، پاییز 1395، صفحه 1-20

رحیم بدری گرگری؛ اسکندر فتحی آذر؛ میرمحمود میرنسب؛ غفور احراری


48. رابطه همخوانی/نا همخوانی سبک تفکراستاد-دانشجو با ابعاد خلاقیت دانشجویان

دوره 12، شماره 49، زمستان 1395، صفحه 1-24

مریم احمدی فقیه؛ مجید ضرغام حاجبی؛ اکرم السادات حسینی


49. ارزیابی عوامل تأثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی از نظر معلمان ورزش مطالعه موردی: شهر کاشان

دوره 12، شماره 50، بهار 1396، صفحه 1-22

رضا جعفری هرندی؛ احمد سجادی؛ حسین کردلو؛ حسین علی محمدی


50. اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان

دوره 12، شماره 51، تابستان 1396، صفحه 1-18

آذر پروانه؛ آراس رسولی؛ علیرضا رشیدی؛ محسن گل محمدیان؛ فاطمه رستمی نظیر