نویسنده = آراس رسولی
تعداد مقالات: 5
2. اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان

دوره 12، شماره 51، تابستان 1396، صفحه 1-18

آذر پروانه؛ آراس رسولی؛ علیرضا رشیدی؛ محسن گل محمدیان؛ فاطمه رستمی نظیر