نویسنده = دکتر حسن اسدزاده
تعداد مقالات: 3
1. اثر آموزش مبتنی بر نظریه فعالیت بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان با درماندگی آموخته شده

دوره 7، شماره 29، زمستان 1390، صفحه 1-23

فاطمه حاجی اربابی؛ دکتر حسن احدی؛ دکترعلی دلاور؛ دکتر حسن اسدزاده


2. بررسی رابطه بین آموزش ترغیبی و باورهای هوشی در دانش آموزان دوره متوسطۀ شهرکاشمر

دوره 6، شماره 25، زمستان 1389، صفحه 1-26

حسین مهدیان؛ دکتر حسن اسدزاده؛ دکتر حسن شعبانی؛ دکتر قدسی احقر؛ دکتر حسن احدی