نویسنده = ابوالقاسم بریمانی
تعداد مقالات: 4
1. رابطه کیفیت زندگی کاری و هوش سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان مدارس

دوره 15، شماره 61، زمستان 1398، صفحه 147-172

قربان عموزاد؛ ابوالقاسم بریمانی


3. بررسی وضعیت مدیریت بر مبنای ارزش در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

دوره 12، شماره 49، زمستان 1395، صفحه 25-38

ابوالقاسم بریمانی؛ کیومرث نیازآذری؛ محمد صالحی


4. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

دوره 11، شماره 46، بهار 1395، صفحه 41-60

فاطمه صغری سینا؛ ابوالقاسم بریمانی؛ رشید ظاهری