نویسنده = علیرضا رشیدی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان

دوره 12، شماره 51، تابستان 1396، صفحه 1-18

آذر پروانه؛ آراس رسولی؛ علیرضا رشیدی؛ محسن گل محمدیان؛ فاطمه رستمی نظیر


2. پیش بینی سازگاری تحصیلی بر اساس خودپنداره تحصیلی با میانجیگری انسجام خانواده

دوره 11، شماره 48، پاییز 1395، صفحه 101-120

سعیده وحدتی؛ سید محسن حجت خواه؛ علیرضا رشیدی