نویسنده = رضا جعفری هرندی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل تطبیقی روش‌های تدریس و ارزشیابی در برنامه درسی هنر دوره ابتدایی ایران و کشورهای منتخب

دوره 16، شماره 67، شهریور 1400، صفحه 35-66

سمیه فلاح تفتی؛ رضا جعفری هرندی؛ مینا سادات طباطبایی


2. تحلیل میزان تأثیر کارکردهای فعالیت های گروهی در فرایند یاددهی یادگیری از دیدگاه دبیران متوسطه اول شهر اصفهان

دوره 13، شماره 55، شهریور 1397، صفحه 1-20

رضا جعفری هرندی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ سمیه کریمی هرندی


3. ارزیابی عوامل تأثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی از نظر معلمان ورزش مطالعه موردی: شهر کاشان

دوره 12، شماره 50، خرداد 1396، صفحه 1-22

رضا جعفری هرندی؛ احمد سجادی؛ حسین کردلو؛ حسین علی محمدی