کلیدواژه‌ها = ارتباطات
تعداد مقالات: 3
1. ارائه مدلی برای پرورش شخصیت پژوهشی دانش آموزان ابتدایی کشور مورد: استان بوشهر

دوره 14، شماره 60، پاییز 1398، صفحه 35-58

کبری حسامی؛ نادرقلی قورچیان؛ امیر حسین محمد داودی


2. بررسی رابطه بین جو دانشگاه با خودکارآمدی دانشجویان (جوارتباطی، مشارکتی، دانشجو محوری، معنوی)

دوره 10، شماره 43، بهار 1394، صفحه 1-24

کمال نصرتی هشی؛ دکتر محمد نجفی؛ مهرنوش امینی؛ مصطفی حاتمی؛ زهره متقی