کلیدواژه‌ها = مشارکت
تعداد مقالات: 4
1. جایگاه ونقش مشارکت شهروندان در حوزه مدیریت دولتی

دوره 10، شماره 43، بهار 1394، صفحه 87-104

محمدعلی فقیه نیا؛ دکتر حسینعلی بهرام زاده؛ علی محفوظی


2. بررسی رابطه بین جو دانشگاه با خودکارآمدی دانشجویان (جوارتباطی، مشارکتی، دانشجو محوری، معنوی)

دوره 10، شماره 43، بهار 1394، صفحه 1-24

کمال نصرتی هشی؛ دکتر محمد نجفی؛ مهرنوش امینی؛ مصطفی حاتمی؛ زهره متقی