شناسایی مولفه‌های موجود در مدل اعزام معلمان ایران و کشورهای منتخب به خارج از کشور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

پژوهش حاضر مطالعه‌ای کیفی و بنیادی است که با استفاده از روش تحقیق زمینه‌ای و تکنیک تحلیل محتوی با هدف شناسایی مولفه‌های موجود در مدل اعزام معلمان ایران و کشورهای منتخب به خارج از کشور انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کشورهای دنیا که دارای سیستم اعزام معلم به خارج ازکشور بودند. روش نمونه‌گیری تحقیق حاضر نمونه‌گیری هدفمند بود. به این صورت که علاوه بر ایران از بین کلیه کشورهای دنیا، 12 کشوری (امریکا، فرانسه، المان، کانادا، انگلستان، روسیه، استرالیا، ژاپن، چین، کره جنوبی و مالزی) که از لحاظ شاخص‌های آموزشی و پرورشی در زمره کشورهای پیشرفته محسوب می‌شدند و فرایند اعزام معلم به خارج ازکشور را داشتند به عنوان کشورهای منتخب انتخاب شدند و مطالعات مورد نظر بر روی آن‌ها انجام شد. سپس مولفه‌های مدل اعزام معلمان ایران به خارج و مدل اعزام معلمان به خارج در کشورهای منتخب شناسایی شدند و بر اساس آن‌ها با استفاده از روش دلفی موافه‌ها اصلاح و نهایی شدند مولفه‌های مدل نهایی عبارت بودند از داشتن حکم رسمی، حداقل 3 سال تجربه، داشتن حداقل لیسانس، موفقیت در آزمون ورودی، تسلط به اینترنت، گزینش و حراست، نمره ارزشیابی قابل قبول در3 سال اخر تدریس و سلامت روانی. 

کلیدواژه‌ها