بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کادر آموزشی شاغل در مدارس ناحیه سه کرج در سال تحصیلی 93-92

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این پژوهش، سنجش سرمایه روان­شناختی کادر آموزشی شاغل در مدارس شهر کرج وبررسی ارتباط این سرمایه با تعهد سازمانی و رضایت شغلی می‌باشد. به این منظور، از میان 4750 نفرکادر آموزشی شاغل در مدارس ناحیه سه شهر کرج درسال تحصیلی 93-92, تعداد 250 نفر به عنوان نمونه پژوهش به روش تصادفی ساده گزینش شدند. به منظور بررسی سرمایه روان شناختی از پرسشنامه استاندارد لوتانز و همکاران(2007) استفاده گردید. پایائی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ (0.77) مورد تأیید قرار گرفته است. برای بررسی تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان از پرسشنامه­ای که توسط تقی زاده،(1390) مورد استفاده قرار گرفته و پایا یی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای رضایت شغلی 0.78 و برای تعهد سازمانی 0.7 مورد تایید است استفاده شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. داده­های جمع آوری شده توسط نرم­افزار spss22 مورد تحلیل قرار گرفت و با توجه به نوع داده­ها، روش تحقیق، و توزیع داده­ها روش همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت و یافته­ها رابطه مثبت و معنی­داری را بین سرمایه روان­شناختی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی نشان دادند.

کلیدواژه‌ها