تاثیر آموزه های دینی بر امانتداری و رعایت ضوابط و مقررات مطالعه موردی: حفظ و صیانت از منابع اطلاعاتی و رعایت ضوابط کتابخانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف سنجش تإثیر آموزه های دینی (جهت گیری  مذهبی درونی /برونی ) بر تمایل کاربران کتابخانه ها به حفظ و صیانت از منابع اطلاعاتی و رعایت ضوابط کتابخانه ها انجام شده است.
روش: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی و ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و پرسشنامه محقق ساخته حفظ و صیانت از منابع اطلاعاتی و رعایت ضوابط کتابخانه است. نمونه متشکل از 296 نفر از مراجعه کنندگان به کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی است. داده ها با استفاده از پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و پرسشنامه محقق ساخته حفظ و صیانت از منابع اطلاعاتی و رعایت ضوابط کتابخانه ها انجام گرفت. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
یافته ها: بر اساس یافته ها، رابطه معنی داری بین جهت گیری های درونی و برونی مذهبی با حفظ و صیانت از منابع اطلاعاتی و رعایت ضوابط کتابخانه وجود دارد و با افزایش جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی افراد، امانتداری و رعایت مقررات در آن ها بیشتر می‌شود.
نتیجه گیری: با تحکیم و تقویت اعتقادات مذهبی، انسان هایی متعهد، سالم و منضبط تربیت می‌شوند که در زندگی جمعی خود روابط سازنده ای با یکدیگر و سازمانها و نهاد های اجتماعی خواهند داشت و با ارتقا اخلاق و ترویج آموزه های دینی می‌توان ناهنجاری های اجتماعی را تا حد زیادی کنترل نمود.