مدیریت اسلامی و راهکارهای دولت برای مهار فساد اداری در ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانیدانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

2 دکتری مدیریت منابع انسانی- دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

چکیده

اداره سازمان و جامعه با رویکرد ارزشمدارانه برای نظامی که هویت و مشروعیت خود را از ایدئولوژی خویش می‌گیرد بسیار مهم است. فساد اداری در ایران تاکنون از جنبه‌های متعددی بررسی و راهکارهای مختلفی برای پیشگیری و مهار آن ارایه شده است اما در پژوهش‌های انجام شده، اشاره‌ای هرچند به صورت مختصر و اجمالی به راهکارهای عمومی قانونی شامل قوانین و مقررات و برنامه‌های مدیریت عمومی شامل همه بخش‌های اداری حکومتی در ایران، برای مبارزه با فساد اداری کارکنان نشده است. این مقاله ضمن بررسی اجمالی اما جامع ادبیات موجود، مهمترین عوامل بروز فساد اداری را برشمرده، قوانین، برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مدیریت عمومی در ایران طی دو دهه اخیر برای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری کارکنان را معرفی و بررسی می‌کند و در انتها نیز به موانع و چالش‌های فراروی سلامت اداری کارکنان دستگاهها و نهادها اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها