تاثیر مهارت‌های زبان انگلیسی در توسعه گرایش‌های کارآفرینی (مورد مطالعه دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، گروه علوم تربیتی، شهرکرد

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، شهرکرد

چکیده

این مقاله به بررسی تاثیر میزان آشنایی با مهارت‌های زبان انگلیسی در توسعه گرایش‌های کارآفرینی دانشجویان پرداخته است. طرح آن توصیفی بوده که به روش همبستگی انجام گرفته است. جامعه تحقیق را کلیه دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می‌دهد که از میان آن‌ها تعداد 258 دانشجو به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای از واحد دانشگاهی انتخاب و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق پرسش نامه محقق ساخته سنجش مهارت‌های زبان انگلیسی و پرسش نامه سنجش گرایش‌های کارآفرینی احمدپورداریانی و مقیمی(1389) گردآوری و داده‌های به دست آمده نیز با روش‌های همبستگی و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل و یافته‌های زیر به دست آمد: مهارت‌های کلی زبان انگلیسی دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه گرایش‌های کلی کارآفرینی آنان تاثیر معنی داری دارد همچنین به ترتیب مهارت‌های نوشتن، شنیداری و خواندن در توسعه پیشرفت طلبی دانشجویان تاثیر معنی­داری دارند؛ این تاثیر هیچ یک از مهارت‌های زبان انگلیسی در توسعه استقلال طلبی و خلاقیت و نوآوری معنی­دار نشده است؛ مهارت‌های گفتاری، خواندن و نوشتن بیشترین تاثیر را در توسعه ریسک پذیری دانشجویان دارند و مهارت‌های گفتاری و خواندن در توسعه کنترل درونی دانشجویان تاثیر معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها