تعیین رابطه بین مهارت‌های کارآفرینی و اثربخشی سازمانی در بین دانشجویان شاغل شاهد و ایثارگر شرق استان مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ساری

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مهارت‌های کارآفرینی و اثربخشی سازمانی در بین دانشجویان شاغل شاهد و ایثارگر شرق استان مازندران می­باشد. برای این منظور از میان جامعه آماری پژوهش که شامل 210 نفر دانشجویان شاغل شاهد و ایثارگر هستند. تعداد 132 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد مهارت‌های کارآفرینانه 22 سوالی و پرسشنامه استاندارد اثربخشی سازمانی 15 سوالی  می‌باشد. روایی آزمون از طریق اساتید صاحب نظر مورد تایید قرار گرفت. و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینانه 82/0 و پرسشنامه اثربخشی سازمانی 87/0 محاسبه شده است. در این پژوهش از دو روش آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. سوالات پژوهش از طریق همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای نرمال بودن یا غیر نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف – اسمیرنف و آزمون ناپارامتریک استفاده شده است. تحلیل یافته‌های این پژوهش نشان داد بین مهارت‌های شخصی، مهارت‌های بین فردی و مهارت‌های فرایندی و اثربخشی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از سوال اصلی نشان داد که در مجموع میان مهارت‌های کارآفرینی و اثربخشی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها