بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی براساس مدل سازمانی دنیسون کارکنان استانداری خراسان شمالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، گروه مدیریت، بجنورد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد

چکیده

 این پژوهش با هدف شناسایی رابطه فرهنگ سازمانی واثربخشی سازمانی بر اساس مدل سازمانی دنیسون در بین کارکنان استانداری خراسان شمالی می‌باشد. در این راستا سوال اصلی پزوهش پیش رو این است که اساسا چه رابطه‌ای میان فرهنگ سازمانی واثربخشی سازمانی وجود دارد فرضیه اصلی پژوهش این است که بین فرهنگ سازمانی واثر بخشی سازمانی در بین کارکنان استانداری رابطه معنا داری وجود دارد.
 از نظر هدف کاربردی وروش پژوهش توصیفی واز نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آن شامل کلیه کارکنان استانداری خراسان شمالی وحجم نمونه براساس جدول مورگان ،155نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی –طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. جهت جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ومیدانی استفاده شده است برای ابزار گردآوری داده از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی (دنیسون 2000) واثربخشی سازمانی (پارسونز1969) بهره گرفته شده است. برای سنجش اعتبار پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ برای هردو پرسشنامه به ترتیب 953/0 ،964/0بدست آمده که روایی پرسشنامه‌ها توسط محققین مورد تایید قرار گرفته است. که یافته‌های پژوهش نشان دادکه: نقش مولفه مشارکتی بیشترین و نقش انعطاف پذیری کمترین تاثیر را بر روی اثربخشی سازمانی کارکنان دارا می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها