تحلیل مقابله با شرارت از منظر نظریه آشفتگی (بررسی موردی طرح برخورد پلیس با شرارت خیابانی در خراسان شمالی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران

2 دانشیار علوم اجتماعی،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

سیر جرایم در جامعه روند پر شتابی به خود گرفته و انجام اقداماتی پیشگیرانه در این زمینه ضروری است. از جمله این جرایم که در استان خراسان شمالی به یک مسئله اجتماعی جدی تبدیل شده، شرارت خیابانی است. وظیفه برخورد با این شرارت در وهله اول به عهده پلیس است . در این تحقیق این مساله بررسی شده است که آیا پلیس خراسان شمالی از طریق برخورد با شرارت خیابانی در سال‌های 1385 تا 1389 توانسته است از بسیاری نابهنجاری‌های دیگر که در آینده احتمال بروز دارند پیشگیری نموده و امنیت لازم را برای جامعه به ارمغان آورد. بررسی موضوع با استفاده از نظریه آشفتگی صورت گرفت و هدف آن بود که با شناسایی و تقویت الگوهای رفتاری وساختاری مناسب (فراکتال‌های اجتماعی زیبا) از کوچکترین جزء جامعه تا کل آن، زمینه‌هایی که جامعه را به سوی پیشرفت وزندگی بهتر (آشفتگی اجتماعی پیشبرنده) هدایت می‌کند، شناخته شوند. روش انجام این تحقیق تحلیل ثانوی یعنی استفاده از آمار وقوع و کشف شرارت در سال‌های 1385 تا 1389 می‌باشد. نتایج بدست آمده از تحقیق بازگوی آن است که پلیس خراسان شمالی با همکاری سایر سازمان‌های متولی امور فرهنگی در برخورد با شرارت (فراکتال‌های اجتماعی زشت) در سال‌های 1385 تا 1389 کم وبیش موفق بوده و اقدامات انجام شده در سطحی قابل قبول به افزایش امنیت اجتماعی منجرشده است.

کلیدواژه‌ها