بررسی اثربخشی آموزشهای فراشناخت و ذهن آگاهی بر رفتارشهروندی سازمانی معلمان شهرستان بجنورد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

2 - استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

4 دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثر آموزش فراشناخت و ذهن اگاهی بر رفتار شهروندی سازمانی است. روش تحقیق نیمه آزمایشی است. جامعه آماری کلیه معلمان مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی (شهربجنورد) در سال تحصیلی 93-1392 می­باشند که تعداد کل آنها 540 نفراست. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای سه کلاس به تعداد 90 نفرانتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش(60نفر) و یک گروه کنترل(30نفر) قرار گرفتند. به یکی از گروه­های آزمایش فراشناخت و به دیگری ذهن آگاهی آموزش داده شد. برای اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه پودساکف وهمکاران (1990)استفاده شد. تجزیه تحلیل داده­ها از روش تحلیل کواریانس و مانکوا انجام شد. یافته­ها نشان دادکه رفتار شهروندی سازمانی در معلمانی که درگروه­های تحت آموزش فراشناخت وذهن آگاهی قرارداشتند از معلمانی که درگروه کنترل بودند به طور معناداری بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها