نقد و بررسی برنامه آموزش ریاضی دانشگاه ( محتوا و ارزشیابی ) از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد قشم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش ریاضی وعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

2 دا نشجو دکترا مدیریت آموزشی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

3 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم و کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش آن بوده است که کیفیت اجرای آموزشهای نظری، محتوای برنامه­های آموزش ریاضی و نحوه ارزشیابی از دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد.
متغیرهایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از:
1- کیفیت اجرای آموزش
2- محتوای برنامه های آموزشی
3- نحوه ارزشیابی
نوع این پژوهش ارزشیابی می­باشد که از طریق روش پژوهش توصیفی- پیمایشی انجام گرفته است. نمونه گیری تصادفی بوده است و با استفاده از روش فوق100 نفر به صورت تصادفی از میان دانشجویان انتخاب شده­اند و به علت محدودیت جامعه اساتید گروه ریاضی دانشگاه قشم کلیه20 استاد مدرس این درس به عنوان نمونه مورد استفاده واقع شده­اند.
نتایج کلی این پژوهش عبارتند از:
1- کیفیت اجرای آموزش نظری از دیدگاه اساتید بالاتر از متوسط می­باشد.
2- کیفیت اجرای آموزش نظری از دیدگاه دانشجویان در حد متوسط می­باشد.
3- محتوای برنامه آموزشی از دیدگاه اساتید بالاتر از سطح متوسط می­باشد.
4- محتوای برنامه آموزشی از دیدگاه دانشجویان بالاتر از سطح متوسط می­باشد.
5- وضعیت ارزشیابی از دیدگاه اساتید از حد متوسط بهتر است.
6- وضعیت ارزشیابی از دیدگاه دانشجویان از حد متوسط بهتر است.

کلیدواژه‌ها