طراحی مدل سازمان عدالت محور درآمدی نو برکارت امتیازی متوازن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای خط مشی گذاری، استادیار دانشگاه پیام نور

2 دکترای مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری، دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه

3 دکترای مدیریت دولتی، دانشیار دانشگاه پیام نور

4 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

چکیده

تعامل انسان­ها در سازمان­ها بر پایه عدالت و طراحی سازمان به گونه­ای که ادراک عادلانه بودن را در کارکنان آن بر انگیزد با ظهور سازمان­های عقلائی نمود یافت و در عصر سازمان­های نوظهور دیگر بار مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش به عنوان یک تحقیق بنیادی پس از مروری بر ادبیات عدالت سازمانی، و با بهره­گیری از مناظر چهار گانه سازمان در کارت امتیازی نورتون و کاپلان، به طراحی و ترسیم یک مدل اولیه از سازمان عدالت محور پرداخته و سپس با تشکیل پنل دلفی(متشکل از نخبگان دانشگاهی) مدل ارائه شده تایید و اعتبار سنجی شد و پس از اجماع نظرات اعضای پنل؛ مدل نهایی از سازمان عدالت محور تهیه و در دو اداره کل سازمان تامین اجتماعی (بعنوان جامعه آماری تحقیق) به محک آزمون گذاشته شد. آن­گاه با استفاده از معادلات ساختاری تائیدی، تایید قطعی مدل صورت گرفت. در این پژوهش بعلت کثرت متغیرها از رویکردهای کمی و کیفی توامان استفاده گردیده است.

کلیدواژه‌ها