فرآیند تولید محتوای الکترونیکی بر اساس مدل p3 و نقش ابزارهای تألیف محتوای الکترونیکی در برنامه درسی آموزش عالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی از دانشگاه فردوسی مشهد می باشد

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

4 مسئول مکاتبات: دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد (استاد راهنما)

چکیده

در جهان پیشرفته و به سرعت متغیر امروز ترکیب فن­آوری­های الکترونیکی در فرایند آموزش و یادگیری و محتوای برنامه درسی آموزش عالی، امری اجتناب ناپذیر است. مطالعه حاضر با بررسی پژوهش­ها و منابع مکتوب و غیر مکتوب داخلی و خارجی، با هدف معرفی محتوای الکترونیکی و ثأثیر آن در یادگیری پویا، ضمن ارائه مدل­ها و رویکرد­های نوین در تولید محتوای الکترونیکی از قبیل ADDIE,SCORM, P3، به طرح چند پرسش در زمینه فرایند تولید محتوای الکترونیکی بر اساس مدلP3 و ابزار­های تألیف آن می­پردازد. نتایج حاصل در عین این که اثر بخشی محتوای الکترونیکی را در افزایش یادگیری خاطر نشان می­کند، به محدودیت عمده آن در پر هزینه بودن فرایند تولید محتوا اشاره می­نماید. بر این اساس، نکاتی در مورد تولید محتوای الکترونیکی در حوزه برنامه درسی آموزش عالی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها