رابطه سلامت سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه پسرانه آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه ریزی درسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی(واحد اسلامشهر)

2 دکتری روان شناسی تربیتی،دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول)

3 مدرس دانشگاه پیام نور سرخس

چکیده

این پژوهش به بررسی تاثیر سلامت سازمانی برعملکرد ( فنی، انسانی و ادراکی) مدیران مدارس متوسطه پسرانه آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر پرداخت. طرح تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران و دبیران  ( 74 مدیر و 1209 دبیر ) مقطع متوسطه پسرانه شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی 1391-1390 بود که از این تعداد 120 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله ای با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران انتخاب شدند و ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه سلامت سازمانی تهیه شده توسط خانلو(1385) و عملکرد مدیران (عنایتی،1382) بود.
در راستای آزمون فرضیه‌های پژوهش، ازمدل آماری رگرسیون چند متغیری روش ورود همزمان استفاده شد. در نهایت یافته­های تحقیق نشان داد که بین عملکرد (فنی، انسانی وادراکی) مدیران با سلامت سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت، بدین ترتیب که با افزایش سلامت سازمانی، عملکرد نیز در هرسه بُعد فنی، ادراکی و انسانی افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها