مقایسه بلوغ شغلی وتعهد شغلی با سهل انگاری شغلی در کارکنان بانک های دولتی و خصوصی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت سازمانی دانشگاه وک روسیه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه بلوغ شغلی وتعهد شغلی با سهل انگاری شغلی در کارکنان بانک­های دولتی و خصوصی استان خراسان شمالی انجام شده است. حجم جامعه 13 بانک خصوصی و 7 بانک دولتی،(1445 نفر) بوده که300 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. سپس به منظور سنجش بلوغ شغلی، تعهد شغلی و سهل انگاری شغلی به ترتیب از پرسشنامه­های بلوغ شغلی (لوکان ،1984)،پرسشنامه تعهد شغلی (آلن، می‌یر و اسمیت ،1993) و پرسشنامه سهل انگاری شغلی (تاکمن ،1990) استفاده شد. جهت تحلیل داده­ها و تعیین برازش داده­ها با الگو و  مقایسه مدل­ها  از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده گردید.  یافته­ها نشان داد، بلوغ شغلی و تعهد شغلی با سهل انگاری شغلی همبستگی منفی وجود دارد. اثر مستقیم بلوغ شغلی بر سهل انگاری شغلی و تعهد شغلی بر سهل انگاری شغلی در کارکنان بانک­های خصوصی و دولتی  منفی و معنادار است. اما اثر مستقیم بلوغ شغلی بر تعهد شغلی مثبت و معنادار است.همچنین نتایج نشان می­دهد، کارکنان بانک­های خصوصی، دارای سهل انگاری کمتر و بلوغ و تعهد شغلی بالاتری در مقایسه با کارکنان بانک­­های دولتی هستند. در بانک­های خصوصی، ارزیابی و نظارت مستمر کار فرما، استفاده از بازخورد نظرات مشتریان، و بسیاری عوامل دیگر تاثیر دارد. درحالی­که در بانک­های دولتی به دلیل ثبات نصبی شرایط شغلی کارکنان، بالا بودن ساعات کاری، کم رنگ بودن سیستم نظارت و ارزشیابی مستمر، باعث پایین آمدن بلوغ و تعهد شغلی کارکنان، و بالا رفتن میزان سهل انگاری آن­ها می­گردد.

کلیدواژه‌ها