اولویت بندی مهارتهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات جهت کاربردی کردن آن در برنامه درسی دوره راهنمایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه معلمان و متخصصان در رابطه با اولویت بندی مهارت­های فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) مورد نیاز دانش آموزان در برنامه درسی دوره راهنمایی می­باشد. بر این اساس از بین 11010 نفر از معلمان دوره راهنمایی مناطق نوزده گانه شهر تهران با استفاده از جدول مورگان280 نفر و از بین130 نفر از کارشناسان 37 نفر به روش تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می­باشد که با استفاده از ماژول­های بنیاد جهانیICDL و مطالعه ماژول­های بنیاد ICDL ایران تهیه گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های خی دو، تحلیل واریانس یک راهه، آزمون­های توکی، LSD و U مان ویتنی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آنست که دیدگاه معلمان و کارشناسان در خصوص بکارگیری مهارت­های فاوای مورد نیاز دانش آموزان، همسو می­باشد. همچنین از دیدگاه معلمان و متخصصان چهار مهارت جستجوی اینترنتی و پست الکترونیک، کامپیوتر و مدیریت فایل­ها، نرم افزار ارائه مطلب و واژه پرداز از نظر اهمیت در اولویت اول آموزش، مفاهیم پایه سخت افزارو فناوری اطلاعات در اولویت دوم و بانک اطلاعاتی و صفحه گسترده در اولویت سوم آموزشی قرار دارند. 

کلیدواژه‌ها