آموزش زیست محیطی و جایگاه آن در برنامه درسی دوره متوسطه نظام آموزشی کشور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبجنورد، ایران

چکیده

پژوهش­حاضر با هدف بررسی وضع موجود آموزش زیست محیطی­در چارچوب سواد زیست محیطی مارسیونسکی و رهرینگ و سه حیطه اهداف بلوم انجام پذیرفته است. روش این پژوهش، تحلیل محتوای کتاب‌های درسی زیست شناسی، شیمی و جغرافیا با تکنیک آنتروپی شانون وبر اساس دانش، مهارت و نگرش­زیست محیطی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه­ی کتاب‌های جدید التالیف زیست شناسی، شیمی و جغرافیا دوره متوسطه میباشدکه توسط دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب‌های درسی، برای سال تحصیلی92-93 تالیف و چاپ شده است. ابزار گردآوری داده­ها، چک لیست تحلیل محتوا بوده است که روایی آن توسط متخصصان حوزه محیط زیست و برنامه ریزان درسی تایید شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که از مجموع513 مولفه‌های زیست محیطی شمارش شده، 305 واحد به دانش زیست محیطی، 88 واحد به مهارت زیست محیطی و 119 واحد به نگرش زیست محیطی اختصاص یافت. به دانش، نگرش و مهارت زیست محیطی بطور نامتوازن توجه­شده است و به بعد شناختی زیست محیطی بیش از حیطه نگرشی و مهارتی زیست محیطی توجه شده است و کتاب‌های درسی نیز به یک نسبت به مولفه‌های زیست محیطی نپرداخته است بطوری که آموزش زیست محیطی در کتاب‌های شیمی و زیست شناسی، بطور معناداری مغفول واقع شده است. 

کلیدواژه‌ها