بررسی عوامل موثربرکیفیت زندگی کاری کارکنان واساتید دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9کشور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاداسلامی، واحدتربت جام، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، تربت جام، ایران

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی،دبیرآموزش وپرورش خراسان رضوی

چکیده

این پژوهش کیفیت زندگی کاری کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9را با الهام از رویکرد­های مختلفی به ویژه رویکرد عاملیتی، کانینگهام وابرال و والتون مورد بررسی قرارداده است. جامعه آماری تمامی اساتید وکارکنان دانشگاه­های آزاد اسلامی منطقه9 کشور می­باشند که در سال تحصیلی 92-91 شاغل می­باشند. از این تعداد 352 نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه تعیین شده­اند. این پژوهش به تبیین و توصیف وضعیت کیفیت زندگی کاری اساتید و کارکنان پرداخته واز نوع توصیفی– تبیینی است.
برای تحلیل داده­ها از آزمون­های آماری استنباطی مانند خی دو و کروسکال و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می­دهد که میزان نشاط، میزان امنیت شغلی و رضایت از زندگی رابطه معنا داری با کیفیت زندگی کاری دارند.

کلیدواژه‌ها