بررسی میزان انگیزش کارکنان معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همبستگی آن با ویژگی های شغلی آنان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

3 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی میزان انگیزش کارکنان معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همبستگی آن با ویژگی‌های شغلی آنان در سال تحصیلی91- 90 بود. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی بوده و پرسشنامه 20 سوالی انگیزش کارکنان آسپینا استفاده شد. پایایی پرسشنامه با اجرای مطالعه موردی بر30 نفر از کارکنان و محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 0.931 تعیین شد. جامعه آماری پژوهش55 نفر کارکنان معاونت پرورشی و فرهنگی بوده و با روش تمام شماری، نظرات 52 نفر از کارکنان در تحلیل داده­ها بررسی شد. آزمون خی دو، محاسبه‌ی ضریب همبستگی پیرسون و آزمون خی چندبعدی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها نشان داد کارکنان معاونت پرورشی و تربیت بدنی با میانگین امتیاز انگیزش برابر با 70.42 از انگیزش بالایی برخوردار هستند. وجود همبستگی معنی­دار بین نمرات انگیزش و ویژگی­های شغلی کارکنان تایید نشد. بین نظر کارکنان در مورد خرده عامل­های نوآوری و ابتکار، امکانات و تجهیزات و تنوع از عامل کیفیت کار، خرده عامل ارتقا شغلی از عامل پیشرفت شغلی، خرده عامل احساس توجه از سوی مقام مافوق، تفاوت معنی­داری وجود نداشت. ویژگی محل کار، سبب شد تا بین پاسخ‌های کارکنان به گویه‌های روشن بودن اهداف سازمان، تنوع و ارزشمندی کار تفاوت معنی‌دار وجود داشته باشد. ویژگی جنسیت باعث بروز تفاوت در مورد گویه­های ارزشمندی کار و احساس توجه از سوی مقام مافوق شد. ویژگی سابقه­کار بر پاسخ کارکنان به گویه وجود فرصت مشارکت در تصمیم­گیری سازمانی موثر بود. ویژگی پست سبب شد تا در پاسخ به گویه اعتماد به درک و شناخت مافوق از توانمندی فرد بین کارکنان تفاوت معنی­داری وجود داشته باشد. ویژگی تحصیلات و مدرک بر گویه کیفیت­بخشی به کار اثر گذاشت. ویژگی درآمد نیز پاسخ کارکنان را به گویه‌های شناخت انتظارات سازمان، پذیرش جایگاه مقام مافوق، اعتماد به درک و شناخت مافوق از توانمندی فرد و ارزشمندی کار متفاوت نمود. 

کلیدواژه‌ها