بررسی مؤلفه های سرمایه روانشناختی درنظام آموزش عالی جهت ارائه مدل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 . دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

4 استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

امروزه اندیشمندان بر این باورند که صرف وجود سه نوع سرمایه مادی، انسانی و اجتماعی، برای موفقیت سازمانها کافی نیست بلکه صفات مثبت کارکنان موضوعی حائز اهمیت‌تر است (براتی سده، 1390). نظر به اهمیت مؤلفه­های روان شناختی در حوزه سازمان و مدیریت، امروزه از نوعی سرمایه با نام «سرمایه روان شناختی» سخن به میان آمده است. نظر به اهمیت سرمایه روان شناختی در زندگی اجتماعی و سازمانی و به دلیل خلأ پژوهشی که به شناسایی مؤلفه­های مؤثر بر آن پرداخته باشد، هدف پژوهش حاضر بررسی و شناسایی مؤلفه های مثبت روانشناختی دخیل در شکل گیری این نوع سرمایه می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت بود از اعضای هیأت علمی تمام وقت منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی. نمونه گیری از نوع «تصادفی طبقه­ای» می­باشد. با استناد به ادبیات و مبانی نظری و پیشینه پژوهشی 100 مؤلفه شناسایی و با آزمون تحلیل عاملی تأییدی مورد سنجش قرار گرفت. تناسب مدل نیز بوسیله ماتریس همبستگی مورد آزمون قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها