پیش بینی مهارتهای حل مسئله اجتماعی براساس ترتیب تولد و سبکهای دلبستگی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار دانشگاه بجنورد

چکیده

هدف از این پژوهش پیش بینی مهارتهای حل مسئله اجتماعی در دوبعد سازگارانه وناسازگارانه براساس ترتیب تولد و سبکهای دلبستگی در دانشجویان بود .جامعه آماری دربرگیرندهدانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران درسال 1391بودکه به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. حجم نمونه معادل 389 دانشجو (155 دختر) و(234 پسر) برآورد شد. افراد گروه نمونه پرسشنامه سبکهای دلبستگی هازن وشاور(AAI ) و فرم کوتاه پرسشنامه مهارتهای حل مسئله اجتماعی را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون چندگانه و MANOVA استفاده  شد.نتایج نشان داد که ترتیب تولد وسبکهای دلبستگی (ایمن، اجتنابی، مضطرب ) سهم معناداری درپیش بینی مهارتهای حل مسئله اجتماعی سازگارانه وناسازگازانه دارند. همچنین میانگین نمره های سبک دلبستگی اجتنابی فرزندان اول بالاتراز فرزندان آخر بود، اما بین میانگین سبک ایمن و اضطرابی در دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. همچنین فرزندان اول و آخر از نظر مهارت های اجتماعی سازگارانه و ناسازگارانه تفاوت معنادارینداشتند.
 

کلیدواژه‌ها