ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. دکترای تخصصی

چکیده

ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بود که به روش پیمایشی از نوع توصیفی  اجرا گردید. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در سال تحصیلی90-89 که تعداد آنها 995 نفر بوده است. و حجم نمونه آماری 275 نفر براساس جدول مورگان انتخاب شد .ابزار اندازه گیری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته که براساس آئین نامه جدیدارتقای اعضای هیات علمی تنظیم گردید. نتایج نشان داد که، عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در زمینه های،تدوین مقاله، پایان نامه دانشجویی، رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی، کیفیت تدریس، کمیت تدریس، تألیف کتب درسی، کاربرد روش های نوین تدریس، بیشتر از حداقل امتیازات درنظرگرفته شده براساس آئین نامه جدیدا رتقای اعضای هیات علمی است. و در زمینه های عملکرد تولید دانش فنی، اختراع، اکتشاف و کسب رتبه در جشنواره­های ملی، ارائه طرحهای پژوهشی، ارزیابی، داوری مقالات و فعالیتهای پژوهشی، ترجمه کتاب، تصحیح انتقادی کتاب، تجدید چاپ کتاب کمتر از حداقل امتیازات درنظرگرفته شده براساس آئین نامه جدیدارتقای اعضای هیات علمی است .

کلیدواژه‌ها