بررسی رابطه بین سبکهای یادگیری (حسی-شهودی ، دیداری-کلامی) با اضطراب رایانه دانشجویان کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی

2 عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های یاد گیری(حسی- شهودی و دیداری – کلامی) با اضطراب رایانه ای در دانشجویان کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی ،انجام شد.به همین منظور نمونه ای با حجم 310 نفر دانشجو به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش شامل پرسشنامه سبک های یادگیری فلدر – سلمن و پرسشنامه اضطراب رایانه ای هنسن و همکاران بودند. داده های این پژوهش با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی ( میانگین، فراوانی ،انحراف استاندارد، آزمون t تست مستقل، ضریب همبستگی دو رشته ای نقطه ای و خی دو )تحلیل شد و این نتایج بدست آمد :1. بین سبک یادگیری حسی – شهودی با اضطراب رایانه ای دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد، طوری که دانشجویان دارای سبک شهودی اضطراب رایانه ای بیشتری نسبت به دانشجویان دارای سبک حسی دارند.2. بین سبک یادگیری دیداری – کلامی با اضطراب رایانه­ای دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد، طوری که دانشجویان دارای سبک یادگیری کلامی، اضطراب رایانه­ای بیشتری  نسبت به دانشجویان دارای سبک دیداری دارند.3. بین جنسیت و اضطراب رایانه­ای رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها