بررسی شاخصهای روان سنجی پرسشنامه دلبستگی به مدرسه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری روان شناسی تربیتی-دانشگاه تربیت معلم

2 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده

    هدف پژوهش حاضر، بررسی روایی عاملی و پایایی پرسشنامه دلبستگی به مدرسه است. به همین منظور به طور تصادفی 380 دانش آموز دختر و پسر از بین دبیرستان­های سطح شهر مشهد، انتخاب شدند. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرانباخ و برای تعیین روایی عاملی آن از تحلیل عاملی اکتشافی و  تاییدی استفاده شد. همسو با نتایج پژوهش موتون و همکاران(1996) مطالعه حاضر نشان داد که این پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضرایب آلفای کرانباخ در زیر مقیاس­های آن بین 80/0 تا 83/0 است. همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و  تاییدی مؤید آن است که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده ها دارد و کلیه شاخص های نیکویی برازش، مدل را تایید می­کنند. بنابراین،این پرسشنامه می­تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی دلبستگی دانش آموزان به مدرسه باشد.

کلیدواژه‌ها