طراحی و روانسنجی پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار به اشتراک‌گذاری دانش در دانشگاها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت آموزشی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

2 دکترای مدیریت، استاد دانشگاه مازندران

3 دکترای برنامه ریزی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساری

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی و تعیین ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌ای متناسب با معیارهای فرهنگی جامعه ایرانی جهت بررسی عوامل موثر بر رفتار به اشتراک گذاری دانش در دانشگاهها انجام شده است.
روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر یک پژوهش روش شناختی است که در 3 مرحله انجام گرفت. در مرحله اول پژوهشگران با استفاده از روش کیفی با نظریه‌ی زمینه‌ای[1] به شناسایی و تبیین عوامل به اشتراک‌گذاری دانش در دانشگاهها پرداختند  و چارچوبی را برای ادراک آن تنظیم و تدوین نماید[2]. در مرحله دوم، عبارات پرسشنامه، بر اساس مصاحبه‌های بدون ساختار با اعضای هیات علمی دانشگاهها و استقرا از گروه متخصصین، تدوین گردید. سپس در مرحله سوم، ویژگیهای روانشناختی پرسشنامه با بهره‌گیری از روائی صوری، روائی محتوا، روائی  سازه ،همسانی درونی و ثبات، مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله­ی اخیر 92 عضو هیات علمی دانشگاه به صورت نمونه‌گیری سهمیه‌ای از دانشگاه آزاد، دانشگاه جامع گلستان و دانشگاه پزشگی گرگان انتخاب شده، در مطالعه شرکت کردند.
یافته‌ها و نتایج :نتایج تحلیل‌ها، استفاده از 20 گویه  طراحی شده را حمایت می‌کند. این فرم کوتاه مقیاس عوامل به‌اشتراک‌گذاری دانش در نمونه اعضای هیات علمی ایرانی از ساختار عاملی مطلوب و روشنی برخوردار است . 


 

کلیدواژه‌ها