بررسی میزان استفاده از شاخص های روابط انسانی توسط معلمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی،عضوهیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساری

2 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

چکیده

       هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان استفاده از شاخص های روابط انسانی توسط معلمان دبیرستان ازدیدگاه دانش آموزان دختر شهرستان می باشد. برای این منظور از میان جامعه آماری پژوهش که شامل434 نفر دانش آموز دختر اول تا سوم دبیرستان هستند تعداد 205 نفربا استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی (زمینه یابی) وابزار گردآوری داده­ها در این پژوهش پرسشنامه  محقق  ساخته می باشد که شامل 4 بعد  و 28 سوال می­باشد. روایی آزمون از طریق اساتید صاحب نظر مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برابر 867/0 محاسبه شد. در این پژوهش از دو روش آمار توصیفی وآمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شده است. سوالات تحقیق از طریق آزمونt مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به دست آمده، نشان داد که میانگین میزان استفاده معلمان از چهار شاخص توان برقراری ارتباط، درک نیازها و استعدادها، درک تفاوتهای فردی و تأمین بهداشت روانی بالاتر از میانگین نظری بوده وبه طور کلی می­توان گفت استفاده از شاخص های روابط انسانی توسط معلمان در وضعیت مطلوب می­باشد.

کلیدواژه‌ها