بررسی رابطه بین رضایت از زندگی و بهزیستی معنوی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 - استاد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

3 - استادیار روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

4 - استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده

سرطان یکی از بیماری های شایع در جهان است، و جزو منابع عمده استرس، ناتوانی و افت رضایت زندگی به حساب می
آید. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رضایت از زندگی و بهزیستی معنوی در بیماران مبتلا به سرطان پستان می پردازد. این پژوهش غیر آزمایشی و از نوع همبستگی است که در آن رابطه میان دو متغیر بهزیستی معنوی با سه مولفه و رضایت از زندگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مورد بررسی قرار گرفته است. جمعیت هدف آماری شامل کلیه بیماران سرپایی مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش تهران در نیمه اول سال 1391 بودند. نمونه مورد مطالعه شامل400 بیمار مبتلا به سرطان پستان بودند که به روش نمونه­گیری در دسترس از میان افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی انتخاب ‌شدند. برای سنجش متغیر های مورد نظر از دو پرسشنامه بهزیستی معنوی و پرسشنامه رضایت از زندگی استفاده شد. دادهها با شاخص
های توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون  توسط نرم افزار SPSS تحلیل شدند. تحلیل یافته
های این پژوهش نشان داد که بین رضایت از زندگی و بهزیستی معنوی، رضایت از زندگی و بهزیستی مذهبی و رضایت از زندگی و بهزیستی وجودی رابطه معنا دار وجود دارد 

کلیدواژه‌ها