تربیت اسلامی ، ضرورت فراموش شده دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

علیرغم گذشت سه دهه از انقلاب فرهنگی، در مورد مفاهیمی چون «اسلامی کردن دانشگاهها» و «دانشگاه اسلامی» به نظر می‌رسد هنوز اجماع نظر متقن و مدونی بین سیاست‌گذاران و متولیان فرهنگ عمومی به ویژه حوزه تعلیم و تربیت کشورمان بوجود نیامده است. برآیند برداشت‌های متفاوت از «اسلام» و «دانشگاه اسلامی» منجر به ابهام و معطل ماندن موضوع اسلامی شدن دانشگاهها در عمل شده است. همچنین اسلامی کردن دانشگاه بدون توجه به اسلامی شدن مدارس که معلول «تربیت اسلامی» از دوره پیش دبستانی تا پایان دبیرستان می باشد، بحثی ناقص به نظر می‌آید. این نوشتار دو موضوع برداشت‌های ناصحیح از مفهوم اسلامی کردن دانشگاهها و همچنین  عدم توجه به «حوزه‌های مختلف تربیت اسلامی» در مراکز آموزشی به ویژه دانشگاهها را نقد و بررسی نموده است. شیوه تحقیق این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی و استفاده از روش استنادی (کتابخانه‌ای) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها