ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مهارت های کارآفرینی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مشاوره، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی -تهران –ایران

3 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران – ایران

4 عضو هیات علمی مرکز مطالعات و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران - ایران

چکیده

یکی از ابزارهای سنجش مورد نیاز درحیطه کارآفرینی پرسشنامه مهارت های کارآفرینی است. بررسی نتایج تحقیقاتی که پژوهشگر تا کنون توانسته به آن ها دست یابد نشان می­دهد که اکثر پرسشنامه­های مرتبط با کارآفرینی به سنجش روحیه و ویژگی های کارآفرینی می­پردازند و پرسشنامه­ای در زمینه سنجش مهارت­های کارافرینی در دسترس نیست. بنابراین نیاز به ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ای در زمینه مهارت های کارآفرینی بشدت احساس می­شود. پژوهش حاضر به دنبال ساخت و اعتباریابی پرسشنامه­ای مناسب برای اندازه گیری مهارت­های کارآفرینی است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته­های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال 1390 بودند که مجموعا 1497 نفر می شدند . بر اساس نمونه گیری خوشه­ای 500 نفر از این افراد انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته مهارت­های کارآفرینی که روایی محتوایی­اش توسط متخصصان تایید شده بود پاسخ دادند. نتایج نشان داد که ضریب آلفبای کرانباخ برای کل پرسشنامه و هریک از 4 خرده مقیاس مهارت­های بین فردی، مهارت­های فردی، مهارت­های کاربردی، و مهارت­های تفکر انتقادی و خلاقانه نیز به ترتیب 81/0 ، 70/0 ، 63/0 ، 64/0 ، و 65/0 محاسبه شد که بیانگر اعتبار بالای آزمون محقق ساخته  مهارت های کارآفرینی است 

کلیدواژه‌ها