بررسی اثربخشـی آمـوزش مهـارت‌هـای ابـراز وجـود بر سبک اسنـادی و افسـردگـی دانشجویان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روان‌شناسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، ایران.

2 کارشناس ارشد مشاوره، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، ایران.

چکیده

این کارآزمایی بالینی از نوع پژوهش‌های نیمه تجربی (طرح‌ پیش‌آزمون- پس‌آزمون و آزمون پیگیری با گروه کنترل) می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته‌های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور بود. نمونه این پژوهش متشکل از 100 دانشجو بود که به صورت تصادفی ساده از بین داوطلبان شرکت در این پژوهش انتخاب ‌شدند و سپس به صورت تصادفی جایگزینی در دو گروه آزمایش و کنترل گماشته شدند. ابتدا، آزمون‌های سبک اسنادی و افسردگی برای هر دو گروه اجرا ‌شد. بعد از اجرای پیش‌آزمون، جلسات آموزشی طی 15 جلسه یک و نیم تا دو ساعته برای گروه آزمایش برگزار گردید. در پایان دوره آموزش و دو ماه پس از آن، هر دو گروه با آزمون‌های مورد نظر مجدداً مورد ارزیابی (پس‌آزمون و آزمون پیگیری) قرار ‌گرفتند. در پایان، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار استنباطی (آزمون لوین، آزمون تحلیل واریانس یک عاملی با اندازه‌گیری‌های مکرر مچلی، آزمون t در گروه‌های مستقل و وابسته و آزمون چند متغیری پیلایی) استفاده شد. نتایج حاکی از اثربخشی آموزش‌های ابراز وجود بر کاهش سطح افسردگی و تغییر سبک اسنادی آزمودنی‌ها (05/0P<) بود.بنابراین، می‌توان گفت که آموزش‌های شناختی- رفتاری ابراز وجود راهبردهای مداخله‌ای ساخت‌یافته‌‌ای هستند که در تغییر سبک اسنادی و بهبود خلق مؤثرند.

کلیدواژه‌ها