مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی براساس سبک های هویت، اهداف پیشرفت، درگیری تحصیلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران(این مقاله مستخرج از پایان-نامه دکتری راضیه خسروجردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد).

2 - دانشیار دانشگاه تهران

3 - استاد دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سبک­های هویت، اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی در پیش­بینی پیشرفت تحصیلی به روش تحلیل مسیرمی­باشد.برای انجام این تحقیق تعداد 1072 دانش آموز دختر پایه دوم شاغل به تحصیل در دبیرستان­های سبزوار و نیشابور با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چند ­مرحله­ای انتخاب شدند.به منظور ارزیابی متغیرهای­ پژوهش از پرسشنامه­ی­ سبک­های­ هویت­ ISI-3 ­(برزونسکی،1997)، مقیاس اهداف ­پیشرفت PALS (میگلی و همکاران،2000) و پرسشنامه­ی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ (پینتریچ و دیگروت، 1994) استفاده شد. معدل     دانش­آموزان در پایان سال تحصیلی در چهار درس اختصاصی به عنوان شاخصی از پیشرفت تحصیلی آنان مدنظر قرار گرفت.نتایج تحلیل داده­های این تحقیق نشان داد که مدل با داده­های پژوهش برازش مناسبی داشته و توانسته است 49٪ پیشرفت تحصیلی را تبین کند و هم­ چنین رابطه سبک هویت اطلاعاتی و پیشرفت تحصیلی تحت تأثیر اهداف تبحری، تلاش، ارزش تکلیف و راهبردهای پردازش عمیق بود به­طوری که سبک هویت اطلاعاتی بر اهداف تبحری اثر مثبت و مستقیم و اهداف تبحری نیز، بر تلاش، ارزش تکلیف و راهبردهای پردازش عمیق اثر مثبت و مستقیم داشت، اثر مستقیم تلاش، ارزش تکلیف و راهبردهای پردازش عمیق نیز بر پیشرفت تحصیلی مثبت و در سطح 01/0 معنا دار بود و رابطه سبک هویت هنجاری و پیشرفت تحصیلی نیز تحت تأثیر اهداف رویکرد-عملکرد و تلاش قرار داشت به­طوری که سبک هویت هنجاری اثر مستقیم و مثبت بر اهداف رویکرد- عملکرد و اهداف رویکرد-عملکرد هم اثر مستقیم و مثبت بر تلاش داشت، اثر مستقیم و مثبت تلاش بر پیشرفت تحصیلی نیز سطح در 01/ معنادار بود. ازطرفی سبک هویت اطلاعاتی بر پیشرفت تحصیلی اثر مستقیم و منفی داشت و اثر مستقیم سبک هویت هنجاری بر پیشرفت تحصیلی معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها