استراتژی رهبری با رویکردی دانش محور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

چکیده

با ورود به عصر دانش، الگوهای رهبری سازمانی نیازمند نوزایی بنیادین می­باشند. علیرغم تلاش­های فراوان در این مسیر، هم­چنان تئوری­ها در سطح خرد باقی مانده و از مفاهیم استراتژیک و سازمان­گستر عاری هستند. این مقاله با تلفیق رویکرد ایجابی و سلبی برای رفع این شکاف تلاش می­کند. الزامات پدیدارشده در ادبیات مدیریت مانند "ضرورت­های رهبری در عصر دانش"، "ضرورت توجه به مفاهیم استراتژیک"، و "رهبری در سیستم پیچیده انطباقی" در کنار انتقاداتی که بنابه "اصول اخلاقی کانت" نسبت به تئوری­های موجود و "هستی­شناسی سه­رکنی سنتی در تئوری­ها" مستند شده­اند، مبانی مدل این مقاله را تشکیل میدهند. مدل مقاله از طریق "حس­گری" بر شکل­گیری باورهای مستقلانه کارکنان و مدیران سازمان تأکید می­کند. سپس با اقدامات و بسترسازی ِ "رهبری توانمندساز"، "ارتباط موثر" در سازمان شکل گرفته و باورهای کارکنان و مدیران تبدیل به "باورهای جمعی" می­شود. در مسیر رسیدن به باورهای جمعی، "رهبری انطباقی" که الگویی از رهبری پویا و فراگیر بر پایه دانش است، نقش حیاتی ایفا می­کند. در نهایت با تکیه بر باورهای جمعی میتوان به سه پیامد "مسیر، یکپارچگی، و تعهد" در استراتژی رهبری دست یافت.