ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی ودانشگاه قم بعنوان سازمان یادگیرنده پیشرو ازدیدگاه اعضای هیات علمی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده

هدف ارزیابی وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی ودانشگاه قم بعنوان سازمان یادگیرنده پیشرو ازدیدگاه اعضای هیات علمی ، وروش پژوهش توصیفی ازنوع پیمایشی است.جامعه آماری اعضای هیات علمی دودانشگاه بودند که تعداد206نفر ازآنان بر اساس جدول برآورد نمونه ازروی حجم جامعه مورگان وکرجسی وبه شیوه تصادفی طبقه ای وساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات آزمون سریع برای تشخیص سازمان یادگیرنده(FLO) باب گانز، حاوی تعداد11سوال بسته پاسخ در طیف لیکرت با پایایی0.79می باشد تجزیه وتحلیل اطلاعات براساس روشهای آمار توصیفی وآزمون های استنباطیZتک گروهی و Tبرای مقایسه میانگین دو گروه مستقل نشان داد:1-دانشگاه آزاد اسلامی ودانشگاه دولتی قم از نظرمعیارهای ارزیابی از وضعیت مناسبی بعنوان سازمان یادگیرنده پیشرو برخوردار نیستند.2- بین وضعیت دو دانشگاه در برخورداری از معیارهای سازمان یادگیرنده پیشرو تفاوت معنی داری وجود ندارد3-از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاههای مذکور ، هیچکدام از معیارهای ارزیابی نمرهZ بالاتر از  Zبحرانی بدست نیاوردند.

کلیدواژه‌ها