بررسی علل تعارض در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی مراکز استان و نقش آن در رضایت شغلی آنان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد سلامی واحد بجنورد

چکیده

مقدمه: مدیریت تعارض جزء لازم و مکمل سبک کلی مدیریت به شمار می‌رود. مدیران کتابخانه، اطلاعات اندکی از مدیریت تعارض و مسائل مبتلا به آن دارند. با توجه به اینکه آشنایی مدیران نسبت به یافته‌های تعارض این امکان را برای آنها فراهم می‌کند تا اهمیت، ویژگیها و موقعیت تعارضهای مختلف را به خوبی شناسایی نمایند و شرایط و یا علل بروز یا تشدید آنها را تشخیص و تحت کنترل قرار دهند.
روش: این پژوهش از نظر روش گردآوری داده‌ها، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است. جامعۀ‌ آماری پژوهش را تمامی کارکنان کتابخانه‌های کل کشور تشکیل دادند. برای تعیین حجم نمونه در جامعه کارکنان کتابخانه های کشور از فرمول کوکران تعداد نمونه برابر 110 پیشنهاد شده و در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
یافته‌ها: بررسی داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد بین ساختار کتابخانه و رضایت شغلی آنان رابطه معناداری وجود دارد، بین تعارض در محیط کتابخانه و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد، بین وجود ساختار کتابخانه و رضایت شغلی مدیران رابطه معناداری وجود دارد، بین وجود تعارض در محیط کار کتابخانه و رضایت شغلی مدیران رابطه معناداری وجود دارد.
اصالت / ارزش: تعارض پدیده ای است که آثار مثبت و منفی فراوانی روی افراد و سازمان بر جای می گذارد، استفاده صحیح و موثر از تعارض موجب شکوفایی و در نتیجه افزایش رضایت شغلی کارکنان است. در این­پژوهش سعی شده­است بررسی گردد با توجه به جو فرهنگی، اجتماعی، سیاسی اقتصادی حاکم بر­کتابخانه ها، چه عواملی سبب ایجاد تعارض شده و این تعارضات چه تاثیری بر رضایت شغلی افراد به جای گذاشته است.

کلیدواژه‌ها