اثربخشی مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر روی علائم استرس و اظطراب در بیماران قلبی،‌پیگیری 60روزه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی،‌دانشگاه آزد اسلامی،‌واحد تهران مرکز، گروه روانشناسی،‌تهران، ایران.

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرک.

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

چکیده

زمینه و هدف: مشکلات روحی توانایی انسان را در روبرو شدن با مسائل حتی بسیار ساده زندگی کاهش می دهد. دراین میان استرس و اضطراب از جمله مواردی است که هرکس در طول زندگی تجربه کرده است. بیماری قلبی یکی از بیماری های بسیار حساس به حالت های روانشناختی است. هدف این پژوهش بررسی اثرMBSR بر علائم استرس و اضطراب در بیماران قلبی است که منجر به بهبود نشانه های روانشناختی بیماری این افراد می شود.
روش بررسی: این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه انتظار و با استفاده از گمارش تصادفی است. نمونه این پژوهش را 60 بیمار قلبی تشکیل داد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و لیست انتظار تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های نشانگان استرس و اضطراب کتل بود و به منظور بررسی نتایج از آزمونهای تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر و آزمون t برای گروه های مستقل استفاده شد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی،‌دانشگاه آزد اسلامی،‌واحد تهران مرکز، گروه روانشناسی،‌تهران، ایران.
2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرک.
3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 
یافته ها: MBSR در سطح (0/99=α )  در کاهش استرس و اضطراب بیماران قلبی مؤثر است و تفاوت معنی داری بین زنان و مردان از این لحاظ مشاهده نگردید .
نتیجه گیری: با توجه به آنکه MBSR نمرات اضطراب و استرس بیماران قلبی را در مرحله پس آزمون و پیگیری به صورت معناداری کاهش داده است، می توان به اثربخشی MBSR پی برد و این روش درمانی را برای کاهش مشکلات روانشناختی بیماران قلبی توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها