ضرورت بستر سازی IT در توسعه کارآفرینی هنرجویان هنرستانهای فنی حرفه‌ای (مورد مطالعه شهرستان گنبد کاووس)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده

امروزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر کلیه فعالیت‌های اجتماعی از جمله کارآفرینی تاثیر گذاشته و در بسیاری از آنها تحولات اساسی به وجود آورده است. کارآفرینی به شدت به بسترهای فراهم شده توسط فن‌آوری‌های نوین وابسته بوده و از آن بهره زیادی می‌گیرد، تجارت با استفاده از فناوری به سرعت از محدوده‌های محلی و ملی به جهانی تبدیل شده است.
این تحقیق با هدف کلی بررسی تاثیر IT بر کارآفرینی هنرجویان هنرستان‌ها از نوع توصیفی تحلیلی و به صورت پیمایشی انجام گرفته است. فرضیه اصلی در این مطالعه عبارت است از: «بین ایجاد توسعه شبکه الکترونیکی در هنرستان‌ها با کار آفرینی هنرجویان رابطه معنی‌داری وجود دارد».
جامعه آماری این تحقیق کلیه هنرجویان هنرستان‌های شهرستان گنبد کاووس که تعداد آنان دو هزار سیصد و شصت و یک نفر است و در یازده مرکز مشغول تحصیل می‌باشند. تعداد سیصد و چهل نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتحاب گردیده‌اند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته که روایی محتوای آن مورد تایید و با محاسبه آلفای کرونباخ ضریب اعتبار آزمون 95% می‌باشد. داده‌های گردآوری بوسیله نرم افزار SPSS ثبت و در دوبخش آمار توصیفی و آمار استنباطی 
تنظیم شده است. در بخش آمار استنباطی از همبستگی پیرسون برای محاسبه ضریب همبستگی دو متغیر، وآزمون‌های T و تحلیل وایانس استفاده شده است.
یافته‌های به دست آمده حاکی از آن است که ضریب همبستگی بین دو متغیر x و y یعنی توسعه شبکه الکترونیکی در هنرستان‌ها (‌یعنی x) و کار آفرینی هنرجویان (y) در وضعیت موجود برابر 273/0 و سطح معنی‌دار بودن آزمون همبستگی پیرسون معادل تقریباً 04/0است و فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفته است (pvalueبا توجه به نتایج حاصله از تحقیق می‌توان گفت با گسترش IT امکان پرورش فارغ‌التحصیلانی کارآفرین و خلاق در هنرستان‌ها را فراهم خواهد گردید و بدین وسیله در راستای توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور گام‌های اساسی برداشته خواهد شد. 

کلیدواژه‌ها