بررسی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزش عالی در دوره تحصیلات تکمیلی از دیدگاه دانشجویان این مقطع

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 مدرس و کارشناس پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

چکیده

اسلامی است. و یکی از مسأیل اساسی که دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی کشور با آن مواجه هستند. هدف از مطالعه این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزش عالی در دوره تحصیلات تکمیلی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران می‌باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه‌یابی (پیمایشی) می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران می‌باشد که در سطح تحصیلات تکمیلی در سال تحصیلی 89-88 مشغول تحصیل هستند که تعداد آنان برابر 4589 نفر دانشجو می‌باشد. که از این تعداد، 357 نفر به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گرفتند. جهت گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده‌است. روایی آن توسط اساتید و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرار گرفته‌است و ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برابر 92/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و از روش‌های آماری در سطح توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی سؤالات تحقیق نشان داده است که عوامل روش تدریس هیأت علمی، سازماندهی محتوای آموزشی، تجهیزات و امکانات دانشگاه، وضعیت دانشجو و وضعیت هیأت علمی در بهبود کیفیت آموزش عالی مؤثر هستند. که تأثیرگذاری عامل وضعیت دانشجو از بقیه عوامل بیشتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها