بررسی مقایسه ای دیدگاه کارشناسان (متخصصان) و معلمان شهر قزوین به لحاظ نارسایی‌های آموزش و تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی مقایسه‌ای نارسایی‌های آموزش و تربیت شهروندی در برنامه‌ی درسی دوره راهنمایی تحصیلی از دیدگاه کارشناسان و معلمان شهر قزوین است. تحقیق حاضر، از نظر مقصد و هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی و از نظر شیوه‌ی اجرا، روش پژوهش زمینه‌ای را مورد استفاده قرار داده است. جامعه و نمونه آماری تحقیق شامل دو گروه آزمودنی با جزئیات زیر می‌باشد:
کارشناسان برنامه‌ریزی و آموزش مقطع راهنمایی آموزش و پرورش شهر قزوین و اساتیدی که در سطح دانشگاه‌های قزوین دروس تحلیل محتوا، ارزیابی کتب و برنامه‌ریزی درسی را تدریس می‌نمایند، که مجموع این دو گروه تحت عنوان کارشناس سی نفر بوده است.
معلمان مقطع راهنمایی تحصیلی شهرستان قزوین (اعم از زن یا مرد‌) که تعداد آنها در مدارس مقطع راهنمایی طبق آمار ارائه شده، 2727 نفر بوده و با بهره گیری از فرمول نمونه گیری تعداد 241 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس از معلمان دوره‌ی راهنمایی تحصیلی به روش تصادفی طبقه‌ای، حجم نمونه‌ی مورد نظر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ای حاوی 80 سؤال بود که پس از احراز روایی و پایایی مورد قبول به وسیله محقق تهیه و بین اعضای گروه نمونه توزیع گردید، داده‌های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (‌خی‌دو‌) و به کمک نرم افزار SPSS (ویرایش17) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه‌ی کلی پژوهش نشان داد که‌: بین دیدگاه معلمان و کارشناسان، به لحاظ نارسایی ابعاد تربیت شهروندی (اجتماعی، فردی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی‌) در برنامه‌ی درسی دوره راهنمایی تحصیلی، تفاوت معنادار آماری وجود دارد. اگر چه طبق نتایج به دست آمده، هر دو گروه آزمودنی معتقد بودند که برنامه درسی فعلی دوره راهنمایی تحصیلی در خصوص آموزش ابعاد تربیت شهروندی دارای کمبود ها و نارسایی هایی است و از این جهات آسیب پذیر است، اما از دیدگاه کارشناسان این نارسایی بسیار بیشتر بوده است. 

کلیدواژه‌ها