نقد و بررسی نقش برنامه درسی دوره متوسطه حرفه‌ای، در توانمند سازی شغلی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی، از دیدگاه کارشناسان ستادی، متخصصان برنامه‌ریزی درسی و دبیران ذیربط

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه علوم تربیتی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان تقویت توانمندسازی شغلی در برنامه درسی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارشناسان ستادی سازمان آموزش و پرورش استثنایی، کلیه متخصصان برنامه‌ریزی درسی در مقطع متوسطه حرفه‌ای و کلیه دبیران مقطع متوسطه کم توان ذهنی استان قزوین می‌باشد که از بین آنان به ترتیب (40)، (80)، (93) نفر به عنوان نمونه آماری و به شیوه تصادفی ساده و از طریق فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این بررسی پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی آن بر اساس آلفای کرانباخ (=95/0) محاسبه و روایی آن بر اساس نظریه اساتید صاحب نظر مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان داد دبیران بر خلاف کارشناسان ستادی و متخصصان برنامه‌ریزی درسی معتقدند برنامه‌های درسی دوره متوسطه حرفه‌ای با علایق و رغبت‌های شغلی دانش‌آموزان دوره متوسطه حرفه‌ای تناسب کمتری دارد، کمتر توانسته فارغ‌التحصیلان را به خود کفایی فردی برساند و در توانبخشی حرفه‌ای دانش‌آموزان کم توان ذهنی نقش کم رنگی ایفا نموده است.
 

کلیدواژه‌ها