تبیین و پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه مناطق روستایی شهرستان سنندج بر اساس عوامل انگیزش درونی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء تهران

چکیده

در این پژوهش با استفاده از نظریه تعیین‌گری شخصی، مدلی انگیزشی برای تبیین موقعیت‌هایی که عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه روستایی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، مورد آزمون قرار دادیم. این مدل پیشنهاد می‌کند که متغیرهای انگیزش درونی در عملکرد تحصیلی نقش اساسی داشته و این متغیرها در کلاس درس به وسیله حمایت معلم از خود پیروی و ارزش ادراک شده‌ی بالای تحصیل تقویت شده و بر عکس به وسیله کنترل شدید معلم و ارزش ادراک شده پایین تحصیل تضعیف می‌شوند. تحلیل انجام گرفته توسط نرم افزار آماری لیزرل از داده‌های جمع‌آوری شده از سیصد و شصت و پنج دانش‌آموز سال سوم راهنمایی و دوره متوسطه نشان داد که میزان ارزش ادراک شده تحصیل پیش بینی کننده انگیزش تعیین شده شخصی و شایستگی ادراک شده بوده و فراهم کردن شرایط حمایت از خود پیروی در کلاس درس پیش‌بینی کننده شایستگی ادراک شده عملکرد تحصیلی می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها