مقایسه ویژگی‌های شخصیتی نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران و استاد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

2 کارشناسی ارشد روانشناسی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ویژگی‌های شخصیتی نوجوانان بزهکار و غیر‌بزهکار شهر تهران است. بدین منظور نمونه آماری شامل 100 نفر که 50 نفر از آن به روش نمونه‌گیری در دسترس از جامعه بزهکاران کانون اصلاح و تربیت تهران و 50 نفر دیگر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده از جامعه نوجوانان غیر‌بزهکار مدارس تهران انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO-FFI) است. که بعد از اجرای آن بر روی دو گروه از روش آماری t مستقل برای تأیید یا رد فرضیه‌ها استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین نوجوانان بزهکار و غیر‌بزهکار به لحاظ روان رنجور خویی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری تفاوت معنی‌دار وجود دارد، ولی به لحاظ برون گرایی، بین دو گروه تفاوت معنی‌دار وجود ندارد و از 5 فرضیه، 4 فرضیه تأیید شد. نتایج نشان داد که نوجوانان بزهکار از نوجوانان غیربزهکار روان رنجور خویی بیشتر و انعطاف‌پذیری، دلپذیری و مسئولیت پذیری کمتری دارند.
 

کلیدواژه‌ها