شناسائی الگوهایی اوقات فراغت جوانان شهرستان بجنورد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد.

چکیده

اوقات فراغت زمینه‌ای برای پیشرفت جوانان وجامعه آنان فراهم می‌نماید. میزان اوقات فراغت بر حسب سن، جنس، فرهنگ متفاوت می‌باشد، اما درهمه جوامع اوقات فراغت به عنوان فرصتی برای رشد و تعالی جوان موردتوجه قرار می‌گیرد.
هدف کلی این تحقیق تعیین الگوهای فعالیت‌های اوقات فراغت جوانان شهرستان بجنورد است. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید.384 پرسشنامه بین جوانان 15 تا 30سال در مراکز تجاری و تفریحی شهر بجنورد توزیع گردید وبا استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در بررسی مشخصه‌های جمعیت شناختی نمونه‌های آماری این پژوهش مشاهده گردید 1/45% پاسخگویان مرد و 9/54% زن و 5/23% متأهل و 76% مجرد بوده‌اند و اکثر پاسخگویان (4/41%) در گروه سنی 16 تا 20 سال قرار داشته‌اند.
از نظر وضعیت فعالیت نیز بیشترین گروه را محصلان (7/30%) و دانشجویان 9/29% تشکیل می‌دهند. سطح تحصیلات کارشناسی (8/26%) و کاردانی 2/17% بیشترین درصدها را بین پاسخگویان در مسئله است. سطح تحصیلات ابتدائی در پدر 6/32% و در مادر 4/40% دارای بیشترین فراوانی بوده است. 7/47% از جوانان میزان اوقات فراغت خود را در طول روز بیش‌تر از 2 ساعت 3/44% نیز بیشترین اوقات فراغت خود را در شب بیان کرده‌اند.
در مجموع می‌توان گفت الگوهای هشت‌گانه اوقات فراغت (فعالیت‌های رسانه‌ای صوتی و تصویری. چت و گفتگو، خانواده گرا بودن، مسافرت‌های سیاحتی، رسانه‌های مکتوب، فعالیت‌های فکری و کامپیوتری ، فرهنگی و ورزشی) با متغیرهای جنس، سطح تحصیلات فرد، پدر و مادر همبستگی مثبت و با متغیرهای سن، وضعیت تأهل و فعالیت همبستگی منفی دارد. می‌توان نتیجه گرفت الگوهای هشت‌گانه اوقات فراغت بین جوانان مجرد، دارای سن کمتر، غیر شاغل و دارای تحصیلات بالاتر خانوادگی بیشتر رایج است.